J                   Boeken, artikelen, brochures enz. over Nijkerk

De rubriek is opgenomen vanwege de verbondenheid van vele nazaten van het
echtpaar Callenbach-Meerburg met (de geschiedenis van) Nijkerk.

 1. Beernink, G.: De Reformatie te Nijkerk (1578-1628). Overdruk uit Bijdragen en
                   Mededeelingen der Vereeniging 'Gelre', dl XV, ca. 1910
                   Genaaide katerns, 156 pags.
 2. Bie, Ronald van der: Beroofd van haar goed, maar rijk in haar God. De
                   Doleantie te Nijkerk in sociaal-historisch perspectief.
                   Doctoraalscriptie, in eigen beheer uitgegeven te Amsterdam,1986. Genaaid.
 3. . . . . . .: De zucht van zoveel in hun vermogen was voor weezen te zorgen. Het
                   Weeshuis te Nijkerk (1636-1999)
                   Uitg. Stichting Het Weeshuis, Nijkerk 1999. Gebonden, 96 pags.
 4. . . . . . . en Dion van Hooren: Een toevluchtsoord voor hunne laatste dagen.
                   600 Jaar ouderenhuisvesting en ouderenzorg in Nijkerk (1401-2001)
                   Uitg. Stichting Arkemheen, Nijkerk 2001. Gebrocheerd, 124 pags.
 5. Boorsma sr., S.: De Watersnood te Nijkerk op de Veluwe, januari 1916.
                   Uitg. D.J.de Boer, J. Pothoven en H. Verhoog, boekhandelaren te Nijkerk, 1916.
                   Genaaid, zonder omslag, 48 pags.
5A. . . . . . . Mapje foto's  watersnood Nijkerk januari 1916.

6. Callenbach, C.C. (5.7.3): Nijkerk. Uitg. D.Y. Alta, met inleiding van burgemeester
                    J.C.A.M. van Kluyve.
                   Amsterdam, 1926, gebr. Met omslagtekening van de auteur.
 7. Cousynsen, drs. C.M.: En onder de hemel de stad. Nijkerkse predikanten in hun strijd
                   voor Kerkherstel (1815-1860).
                   Doctoraalscriptie Geschiedenis R.U. Utrecht, 1989, gebrocheerd, 122pags. 2ex.
 8. Dooren, drs. Frank van: Landschappen van Nijkerk-Arkemheen.
                   Uitg. G.F. Callenbach bv., Nijkerk, z.j. Gebonden met stofomslag, 192 pags.
 9. . . . . . . De Geschiedenis van het Nijkerkse Stoomgemaal Hertog Reynout.
                   Uitg. in opdracht van de Stichting Stoomgemaal Arkemheen, Nijkerk 1994.
                   Gebrocheerd, 100.pags.
10. . . . . .  en Jaap Tjadens: Momumenten in het voorbijgaan.Een rondgang langs opmer-
                   kelijke, onbekende, curieuze en mysterieuze monumenten in en rond Nijkerk.
                   Uitg. Stichting Oud Nijkerk, 1993. Gebrocheerd, 48 pags.
11. Drieënhuizen, G.M. en J. Cozijnsen-Petersen: Vijftig pentekeningen van Nijkerk met
                   beschrijvende tekst.
                   Oblong formaat, uitg. B.D.U., Barneveld, 1990
12. Ginkel, R.A. van: Een eeuw Christelijk Onderwijs in Nijkerk 1874-1974.
                   Uitg. Vereniging voor Protestant-Christelijk Onderwijs, Nijkerk, 1974
                   Geniet, 36 pags.
13.Kamphorst, Mej. J.:Nijkerk in oude ansichten. Uitg. Europese Bibliotheek, Zaltbommel,
                   1970, 1e en 2e druk. Gebonden, oblong, 80 pags.
14.  . . . . . . Kent u ze nog……..de Nijkerkers. Waarin afbeeldingen van scholen, gemeente-
                  raad, gymnastiekverenigingen, brandweer, feestcomité's, enkele belangrijke
                  personen, enzovoorts.
                  Uitg. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1972. Gebonden, oblong, 80 pags.
                  ( ex. met opdracht van eerste exemplaar voor G.F. Callenbach, 5.1.1.)
15. Kraght, Hz., F.: Gids voor Nijkerk, Bezoekt en vestigt U te Nijkerk.
                  Uitg. Ned. Uitg. en Reclame Bureau, Hilversum, 1931. Gebrocheerd, 64 pags.
16. Liefting, H., W. Helder en Y. Schreiber: ----en leert hen onderhouden ----. Het
                  Christelijke Voortgezet Onderwijs te Nijkerk 1909-1984
                  Uitg. Stichting voor Chr. V.O. te Nijkerk, 1984. Gebonden, 112 pags.
17. Lijst van predikanten  te Nijkerk en Nijkerkerveen. Uit: 'Gelre', 1912
18. Pol, Bert,:Onder de Klokketoren. Uit de geschiedenis van een Veluws Stadje. Onder
                   red .van G.F. Clenck van Emden (ps. G.F. Callenbach, 5.7.3.1).
                   Uitg. G.F. Callenbach bv., Nijkerk 1979, ter gelegenheid van haar
                   125-jarig jubileum. Met extra katern betreffende de geschiedenis van
                   uitgeverij G.F. Callenbach. Zie ook H. 18.
                   Luxe, in leer gebonden ex., 112 pags.
19. Simon, Will: Van Napolion tot Lubbers------ de spijker op zijn kop. 70 jaar 'De
                   Boer'.
                   Uitg. in opdracht van Kistenfabriek de Boer bv. ter gelegenheid van het
                   70- jarig jubileum. Nijkerk, 1985. Gebonden, 64 pags.
20. Stilma, Dr.L.C.: De Schol met de Bijbel in historich-pedaogisch perspectief,
                     (dissertatie). Uitg. Intro/Callenbach, 1987, 264 pags., gebr.
21. Witzel, F.: Inventaris van het archief van de Protestants Christelijke Basisschool
                    'C.J. van Rootselaarschool' te Nijkerkerveen (gest. 1847), met een historische
                    inleiding van Dr. L.C. Stilma.
                    In eigen beheer uitgegeven te Nijkerk, 1993. Gebrocheerd, 64 pags.                 
22. . . . . . . . 150 Jaar christelijke school in Nijkerkerveen. Honderdvijftig jaar Chr. Onder-
                    wijs, honderdvijftig jaar Nijkerkerveen, 1997. Gebonden, 144 pags.
22a ……….en J. de Bruijn:140 jaar Christelijk onderwijs in Nijkerkerveen  Gebr.,
                    32 pags. Uitgegeven in eigen beheer, 1987.
23. Zeeuw J.Gzn., P. de: Nijkerk 1940-1945. Een verhaal over de gebeurtenissen in Nijkerk
                    van 1939-1945.
                    Gewijzigde druk op basis van de in 1950 bij Drukkerij C.C. Callenbach ver-
                    schenen eerste druk, Nijkerk 1995.(speciale editie, door het bestuur aangeboden       
                   
aan de leerlingen van de scholen voor P.C. Voortgezet Onderwijs te Nijkerk)
                    t.g.v. 50-jarige herdenking van de bevrijding.
24.  . . . . . . . Nijkerk door de eeuwen heen. Een kort verhaal over de geschiedenis van
                    Nijkerk op de Veluwe. Uitg. Nijkerkse Courant 1e druk Nijkerk 1963, 2e druk 4,
                    Nijkerk 1974, 64 pags.
25…………idem:  i.o.v. Boekh. Roodbeen & v. Hartskamp te Nijkerk
                    t.g.v. van haar 25-jarig bestaan en de ingebruikneming van haar nieuwe pand.
                    Gebrocheerd. 90 pags.
26. Zondervan,W. Geschiedenis van de zeepolder Arkemheen 1356-1956. Uitg. in opdracht
                    van de Dijkstoel van de polder Arkemheen, Nijkerk 1956, Gebrocheerd,
                    met losse kaart, 48 pags.
27. N.N. 100 Jaar Christelijk Onderwijs in Nijkerkerveen. Vermoedelijk uitgegeven door het
                    schoolbestuur, 1974. Gebrocheerd, 32 pags.
28. N.N.: Overzicht van de Oorlogsschade Nijkerk 1940-1945 met voorwoord van
                  Z. Bruins Slot, Burgemeester.
                  Uitg. drukkerij C.C. Callenbach nv., 1946. Geniet, oblong, 32 pags.
29. Sulman, Dr. A. Geloven aan de zoom van de Veluwe. Een onderzoek naar de geschiedenis
                   van de kerkelijke liggingen op de N.W.-Veluwe in de negentiende eeuw.
                   Academisch proefschrift, V.U., Amsterdam. Uitg. Kok, Kampen 2004.
                   Op aantal plaatsen wordt ds. C.C.C. (0) geciteerd / behandeld.
30. Yntema, H. Een eeuw vol herinneringen. Uitg. Regionale Zorgstichting Nijkerk, waaronder
                    vallen de verpleeghuizen 'Zilverschoon' en 'St. Jozef'. z.j.