C                    Callenbach, Dr. J.R. (5.2)

 

De  titels zijn opgenomen in volgorde van het jaar van verschijnen (voor zover bekend).

 

 1. Justus Heurnius, eene bijdrage tot de geschiedenis des Christendoms in Nederlandsch

                       Oost-Indië. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de

                       Godgeleerdheid aan de R.U. te Utrecht.

                       Drukkerij (!) C.C. Callenbach, Nijkerk, gebonden in luxe band, vergulde

                       sneden, 368 pags. + Stellingen, (5 mei) 1897. Met handtekening van

                       zijn vader, G.F.C. (5).                  

 2. Voor stille uren

                       Uitgeverij G.F. Callenbach, Nijkerk, geb., 224 pags., 1908

                       Zeer fraai gebonden, met speciaal bandstempel en G.F.C. - schutbladen.

                       Met handtekening van D.R.C. Callenbach (5.8, zuster van de auteur)

                       en ex-libris van C Q. Callenbach ( 5.2.3, dochter van de auteur)

 3 Geschiedenis der Nederduitse Hervormde Kerk te Rotterdam. Deel 2, derde stuk

                       van de serie 'Rotterdam in den loop der eeuwen'.

                       Uitg. W. Nevens, Rotterdam, geb., geïll., 128 pags., 1909.

 4. Van kracht tot kracht, bundel met 26 meditaties.

                        Uitg. G.F. Callenbach, Nijkerk, geb., 224 pags., 1910.

 5. Neerland's Onafhankelijkheid hersteld.

                        Uitg. G.F. Callenbach, Nijkerk. Geïll., geb., groot formaat, 320 pags.,

                        1913.

 6. Waterloo.

                        Uitg. Callenbach, Nijkerk, 1915. Ter gelegenheid van de 100-jarige

                        herdenking van de Slag bij Waterloo 1815,.

                        1e druk gebonden in stempelband, geïll.

                        Heruitgave bij Uitg. den Hertog, Utrecht, 1978, geb., 210 pags., geïll.

 7. Dr. Maarten Luther.

                        Uitg. G.F. Callenbach, Nijkerk. Met ill. van H.H. Isings jr., 288 pags.,

                        Geb. met frontispiece, 1917 (2 ex.).

 8. Het brood des Levens. Twaalf schriftoverdenkingen bij platen van William Hole.

                        Uitg. G.F. Callenbach, Nijkerk, geb., met twaalf kleurplaten, 180 pags.

                        1917.

 9. Een Roomsch professor over de Reformatie, dl. I. Overdruk van een artikel uit

                        'stemmen voor Waarheid en Vrede', Evang. Tijdschrift voor de

                        Protestandse Kerken in Nederland, red. Dr. A.W. Bronsveld.

                        Uitg. Kemink en Zn., Utrecht, z.j. (ca. 1920)

    . . . . . . idem, idem, dl. II en slot.

10. Prins Willem I.

                        Uitgave van de Marnix-Stichting, geen adres. 'Vaderlandsche Serie',

                        nr. 6, geniet, 16 pags., z.j. (verm. 1928).

10a Friedrich von Bodelschwingh. Uitgeverij G.F. Callenbach, Nijkerk, 1930. Ge-

                         bonden in linnen band, 224 pags., geïll. Met een op 1-7-1967 af-

                         gestempelde zgn. eerste dag-enveloppe t.g.v. 100 jarig bestaan

                         van de door v. B. opgerichte Anstalt Bethel.

11. Verwachten. Rede ter herdenking zijner veertigjarige evangeliebediening, uitge-

                        sproken bij het Avondgebed in de St. Laurenskerk te Rotterdam ,

                        28 mei, 1933.

                        Uitg. J.M. Bredée nv. Rotterdam, met frontispiece, geniet, 16 pags, 1933.

12. Afscheidsrede, 26 april 1936, uitgesproken in de Groote Kerk te Rotterdam,

                       over 2 Cor. 13:13.

                       Uitg. D. van Sijn & Zonen, Rotterdam, 16 pags., geniet, 1936.

13. Het woord dat blijft. Overdenkingen van dr. J.R. Callenbach.

                       Uitg. J.M. van Bredée nv., Rotterdam, geb., 144 pags., 1936.

                       Met ex-libris van zijn broer G.F. (5.7).

14. Kerstspel

                      Uitg. A. Voorhoeve v/h J.M. Bredée's uitg. mij. nv. Rotterdam,

                        dec. 1938. Gebr., 32 pags. (2ex).

15. De Apostelen

                       Uitg. Hervormd Nederland, Amsterdam, 1939, geb., 104 pags., geïll.

16. Joab, de bouwer van een rijk

                        Uitg. G.F. Callenbach, nv., Nijkerk. Geb., 192 pags, 1939.

17. De Groote Kerk te Rotterdam.

                        Uitg. Steendrukkerij C. Immig en Zn., Rotterdam, geïll., genaaid,

                        48 pags., z.j. (1940).

                        Met opdracht van de auteur aan zijn dochter C.Q. (5.2.3) dd 22-11-1940

18. De Profeten.

                        Uitg. Hervormd Nederland, Amsterdam, 1940 Geb., 144 pags., geïll.

                        Met opdracht voor H.M. Callenbach (Lon, 5.7.1) 10 mei 1941.

19. Heerlijkheid, overdenking over Matt. 6 : 13

                        Uitg., jaar en plaats van verschijnen onbekend. Geniet, 16 pags., 2 ex.

20. Drie Wijzen van onze tijd. Een kerstparabel.

                        Uitg. A. Voorhoeve, v/h J.M. Bredée's Uitg. Mij., Rotterdam,

                        genaaid, 16 pags., z.j., 2 ex..

                        N.B. A. Voorhoeve was een kleinzoon van C.M. Callenbach (3); met

                        opdracht van de auteur aan zijn dochter C.Q. (5.2.3), met haar ex-libris.

21. Een predikant als Postillon d'amour, een Rotterdamse geschiedenis.

                        Geen uitgever, geen plaatsnaam of jaartal, genaaid, 20 pags.

22. . . . . .  . en anderen: Naar het land der Vaderen. Platen van Harold Copping met

                        teksten van diverse auteurs.

                        Uitg. G.F. Callenbach, Nijkerk, groot formaat, 200 pags., 1908.

23. . . . . . .  en anderen: Het Licht der Wereld, Bijbelse platen naar oude en nieuwe

                        meesters met teksten van diverse auteurs.

                        Uitg. G.F. Callenbach, Nijkerk, groot formaat, 300 pags., 1909.

24. . . . . . . .en anderen: Uit een Heilig Verleden. Platen van Harold Copping met

                        teksten van diverse auteurs.

                        Uitg. G.F. Callenbach, Nijkerk, groot formaat, 200 pags., 1910

                        Met ex-libris van G.F.  (5.7), de uitgever, zijn broer.

25. . . . . . . .en anderen:Recht en Gericht.Platen van Harold Copping met teksten

                        van diverse auteurs. 

                        Uitg. G.F. Callenbach, Nijkerk, groot formaat, 200 pags., 1912 (2ex.)

                        Ex. met ex-libris van G.F. (5.7) en G.F. (5.7.3.1).

 

 

Nog niet in de bibliotheek Callenbach-Meerburg opgenomen titels van

Dr. J.R., verschenen bij uitg. G.F. Callenbach:

 

Onze Christelijke feestdagen, met anderen, 1899

De Chineesche quaestie,1901

 

N.B. De hierboven onder 8, 22, 24 en 25 waren boeken die ontstonden nadat 

uitgever G.F. (5.7) via zijn contacten met de in Londen gevestigde Sunday School Society

kennis had genomen van een dergelijk aldaar verschenen project. 

Hij heeft de illustratie in Engeland laten drukken en naar Nijkerk laten vervoeren. 

In overleg met zijn broer Dr. J.R. werden er auteurs bij elke plaat gezocht. 

Die ontvingen daarvoor een honorarium van f 30.- of f 40.-. Een co-productie avant-la-lettre!