A             Callenbach, ds. C.C. ( 0 )

In de hierna volgende bibliografie zijn de titels vermeld in volgorde van het jaar van verschijnen.

 1. Afscheidsrede van mijn Geliefde en eeuwig onvergetelijke Gemeente
               te Kortenhoef, 29 juni 1828.Tekst: Jes. 69: 16-26.
               Originele,handgeschreven versie.Cahier.
 2. Des Heiligen Geestes. Leerrede over Joh. 16: 8-11.
                Nijkerk, J.J. Malga, 1837, geb.
 3. Karakter en Voorregt der Rijks- Onderdanen van Christus.
                Kerkredenen van ds. C.C.C.
                Nijkerk, J.J. Malga, 1839. Gekartonneerd, 288 pag., met handtekeningen
                van A.F. Callenbach (2), A.C.J. Callenbach (1.2) en C.C. de Vries (1.1.3)
 4a  Derde achttal Kerkredenen; De zondaar van God gezocht.     
                Uitg. J.J. Malga, Nijkerk, 1843, Gekartonneerd, 200 pag.
               NB. Met preek bij de inwijding van ds. J.C. Eykman, vader van
                Karel Eykman, grondlegger AMVJ, te Oosterwolde, dd. 14-3-1841, pag. 169 e.v.
4b Vierde achttal kerkredenen.Het woord der Prediking. Samen met 4a in één band.
                 Met handtekening van H.P. Callenbach (17)
 5. Kerkrede, een Woord van hartsterking aan de ingang des Jaars
                Uit: Prekenbundel, uitg. J.J. Malga, Nijkerk 1849, 2e bijdrage, gebr.
 6. Het Geloof in Christus; Kerkrede ter voorbereiding van het Heilig Avondmaal.
                 Uitgegeven ten voordeel eener behoeftige christelijke weduwe.
                 Amsterdam, H. Höveker, 1844. Gekartonneerd ( met een brief van
                 Antiquariaat Bolland uit 1990, door hem 'gaarne aangeboden' aan G.F. (5.7.3.1 )
 7. Een woord na Paschen, Kerkrede over Rom. VI: 11.
                 Amsterdam, G. van Peursem, 1846, genaaid.
 8. Het eenige, waardoor wij Gode behagen; kerkrede over Hebr. XI: 6a.
                 Amsterdam, G. van Peursem, 1847, gebr.
 9. Het Zaligmakend Geloof. Een handboekje voor die begeerig zijn naar de
                 Zaligheid Gods. 7x11,5 cm.
                 1 ste druk, Amsterdam, Höveker, 1847
                 6 de, vermeerderde druk, Amsterdam, Höveker, 1880
10. Onze Vrede. Kerkrede van Efezen II: 14a,
                 Nijkerk, J.J. Malga, 1848, gebr. 440 blz.
11. Voorrede bij Christelijk Gedenkboek ( opmerkingen en overdenkingen voor
                 iedere dag des jaars ).
                 Amsterdam, H. Höveker, 1850, gebr.
12. Blijdschap des Harten van die den Heere zoeken, kerkrede over Ps. 55: 3b.
               Amsterdam, G. van Peursem, 1853, gebr.
13. De Geschiedenis van 's Heilands Geboorte enz.enz., zoo als zij jaarlijks behandeld
               wordt voor de Hervormde Gemeente te Nijkerk op de Veluwe.
               Uitg. J.J. Malga en G.F. Callenbach, Nijkerk 1854, gekartonneerd, 80 blz.
14. Verwachtend Zuchten, kerkrede over Rom. VIII: 23,
               Amsterdam, G. van Peursem, 1854, gebr.
15. Oudejaars-avond, kerkrede over Joh. 51: 3.
               Nijkerk, G.F.Callenbach, 1856, gebr.
16. Twaalf Kerkredenen, geb.
               Nijkerk, G.F.Callenbach, 1857, geb. in stempelband, 284 blz.;
               ( met handtekening van G.F.Callenbach 5)
17. Twaalf Kerkredenen,
               Nijkerk, G.F. Callenbach, 1860, geb.
18. Den geloovigen kindschap, uitnemend blijk van de liefde des Vaders.
               Kerkrede over 1 Joh. 3: 1a.
               Nijkerk, G.F. Callenbach, 1860, gebr
18a Abraham’s Offerrande, Kerkrede over Gen. 22: 1-14.
               Nijkerk, G.F. Callenbach, 1860.
18b Jezus Christus zonde gemaakt, Kerkrede over 2 Cor. 5-21. 2e druk.
                Nijkerk, G.F. Callenbach, 1860.
19. Afscheid van Nijkerk, De Gemeente wordt Gode en den Woorden Zijner Genade
               bevolen, 1e  en  2e  druk.                
              
Nijkerk,  G.F. Callenbach, 1861, gebr.
20. Aandacht of  Het Gebed des Heeren en op de bede 'Vereenig mijn hart tot de vreeze
               Uws Naams' ( ps. 86: 11b) 7x11,5 cm,
               Nijkerk, G.F. Callenbach, 1861, gebr.
21. Tot hem zal ik komen. Preek over Jesaja 65: 24a.
               Amsterdam, G. van Peursem, 1861 (?), met handtekening van de auteur, gebr.
22. Wie wel, wie niet in Jeruzalem. Preek over Openb. 21: 27.
               Amsterdam, G. van Peursem, 1861, Met handtekening van de auteur, gebr.
23. Inwijding in de bediening des Heiligen Evangelies van ds. W. Callenbach (8),
               den 5. October 1862.
               Nijkerk , G.F. Callenbach, 1862, gebr.
24. Geloof en Geloofsleven. Zes kerkredenen.
               Nijkerk, G.F. Callenbach, 1863, geb.
25. Een verwijt des Heeren, leerrede naar Jesaja 1: 3b
               Delft, J.A. Mulder, 1866, gebr.
26. Voorbereiding. Leerrede naar Openb. 2: 7a,
               Delft, J.M. Mulder, 1867, gebr.
27. Laatst vaarwel; afscheidspreek op den avond van 30 Junij 1867 den Gemeente
               van Elburg toegeroepen. 2de druk,                
              
Nijkerk, G.F. Callenbach, 1867, gebr.
28. Voorrede bij de Belijdenis des Geloofs der Gereformeerde Kerken in
               Nederland, 4de dr.
               Nijkerk, G.F. Callenbach, 1870, gebr.
29. De Zalving ten doode. Leerrede over Matt. 26: 6-13
               Delft, J.A. Mulder, 1873, gebr.
30. 't Gebed, Leerrede over Ps. 55: 17-18
               Delft, J.A. Mulder, 1873, gebr.
31. Bijbelse Moraal of 's Christens Godleven.  Nijkerk, G.F. Callenbach, 1873, geb.; 
   
             met opdracht van de auteur aan zijn oudste zoon C.C. (1) en diens echtgenote Johanna,  2 exp.
32. Voorrede bij Twintig Leerredenen, geschreven door ds. J. de Liefde, 3de dr.
                Nijkerk, G.F. Callenbach, 1879, gebr.
33. Het toewerpsel; een hartelijk woord aan mijne landgenoten, die eerlijk hun
                dagelijksen brood willen eten. 3de dr.,                
               
Nijkerk, G.F. Callenbach, 1881, gebr.
34. Map met uittreksels uit boeken en met kopieën van artikelen en andere geschriften
                waarin ds. C C. Callenbach wordt genoemd.
      Dr. J. Brouwer: Het binnenste buiten, pag. 59, de Zwitserse Reveil-beweging,
                Amsterdam, H.J. Paris, z.j.
      S.H. Buytendijk: Bladen uit mijn levensboek, blz. 170 e.v., Nijkerk, 1905.
      De Reformatie, jg. II, Verslag van de afzetting van ds. G.F. van Gezelle Meerburg 
                en anderen, pag. 86 e.v.
      De Reformatie, jg. V, 1939, pag. 101 2n 104 e.v.
      Dr. M. Elisabeth Kluit: Het protestantse Reveil in Nederland en daarbuiten,
                1815-1865, pag. 430 e.v. Amsterdam, H.J. Paris, z.j.
      Dr. M. Elisabeth Kluit Het Reveil in Nederland 1817-1854, Amsterdam, H.J. Paris,
                 1936, pag. 195 e.v.
      Van Strijd en Zegen, Gedenkboek van het Christelijk Onderwijs.
                  Leiden, 1904, pag. 279, pag. 617 e.v.
      Dr. C. Smits: De Afscheiding van 1834, delen IV, V, VI, diverse alinia's
                 Dordrecht, J.P. van den Tol, 1980
     Willem Volgler: De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk 1816-1852,
                  Pag. 196 e.v.Franeker, T. Wever, 1946.
     G. Groen van Prinsteren: Briefwisseling I, pag. 534 e.v.
     Dr. G. Keizer: Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, delen 1 en 2
                  Pag. 72-73, 418, 493-494, 543
     J.C. Rullmann: De Afscheiding in de Nederlandsche Hervormde Kerk der XIX eeuw.       
                  Amsterdam, W. Kirchner, 1916, pag. 130 e.v.
    W. Sijpkes: Gedenkt uwer Voorgangeren; ter nagedachtenis aan ds. C.C. Callenbach
                  en de Kerkhervorming. Leerrede over Hebr. 13: 7, pag.21 e.v.
    De Wachter op Sions Muur, of Stemmen der Nederlands Gereformeerde Kerk door
                  Eene Vereniging van Ned. Herv. Leeraren, jg. III, pag. 21, 324 e.v.
    Grosheide e.a. (red): Christelijke Encyclopaedie, deel II, pag. 406
                  Kampen, Uitg. J.H. Kok, 1929
    Bibliografisch Woordenboek van de Protestantsche Godgeleerdheid in Nederland,
                  II, pag. 8 e.v. 'sGravenhage, Mart. Nijhoff, 1918.
35. Diversen.Losse omslagen van preken.
36. Preken. Verzameling van een 20-tal preken. Alle uitgegeven door G.F. Callenbach
      te Nijkerk.
37. Handgeschreven. Overzicht van preken vanaf 1831.