Jonkvrouwe H.D. van der Burch van Spieringshoek.

De Nijkerksche Courant van dinsdag 4 maart 1873 bevat onderstaand bericht. Mevrouw D.R.C. (Dreum) Hana bewaarde het zorgvuldig.
Zoals bekend was freule Van der Burch van Spieringshoek mede-oprichtster van de eerste school in Nijkerkerveen. Zij was tevens een goede vriendin van geestelijk leidsman ds. C.C. Callenbach.

LOCAAL NIEUWS.
Nijkerk; 3 Maart 1873
De teraardebestelling in den familiegrafkelder alhier van het stoffelijk overschot der hoogwelgeb. Jonkvr. H.D. van der Burch van Spieringshoek, op den 21 Febr. ll. op den huize Schoonenberg te Velp overleden, wekte in hooge mate de belangstelling op van Nijkerks ingezetenen.
Niet alleen kenmerkte die overledene zich, gedurende het geruim aantal jaren harer inwoning te dezer stede, als bij uitstek milddadig, maar ook in lateren tijd bleven talrijke instellingen en nooddruftigen in ruime mate in hare gunst deelen. Daarenboven heeft zij van haren onbekrompen weldadigheidszin de onmiskenbaarste bewijzen nagelaten in hare uiterstewilsbeschikkingen ten behoeve van, zoo hier als elders bestaande instellingen.
Op grond van vertrouwen verdienende mededeelingen, zijn wij in de gelegenheid melding te maken van de volgende, door haar, vrij van recht van successie gemaakte legaten, te weten:
8000 aan de Diakonie der Herv. Gemeente alhier.
2000 aan het Oude-mannen- en vrouwenhuis der Gereformeerde Gerfden van Nijkerk.
1000 aan het Isralitisch armbestuur alhier.
10.000 aan de school in het Nijkerkerveen.
4000 aan dezelfde school, onder bepaling dat de renten daarvan moeten worden besteed voor kleederen voor de kinderen dier school, en onderstand van zieken en kraamvrouwen. Het beheer dezer inkomsten is opgedragen aan de echtgenooten van de heeren C.C. Callenbach, G.F. Callenbach en J. van Noort.
Aan de Vereeniging voor Inwendige Zending te Arnhem 1000 in obligatin ten laste dier vereeniging.
4000 aan de Diaconie der Hervormde gemeente te Velp.
1000 aan de Hervormde Afgescheidene gemeente aldaar.
2000 aan de kerk en school bestuurd door den heer van Maasdijk te Brussel.
2000 aan de Utrechtsche Zendingvereeniging.
2000 aan de Rotterdamsche Zendingvereeniging.
2000 aan het Zendinggenootschap te Zeijst.
2000 aan de vereeniging voor Chrislelijk nationaal schoolonderwijs.
2000 aan de school voor havelooze kinderen te Amsterdam, onder bestuur van den heer Feringa.
2000 aan het gesticht van den heer van t Lindenhout bij Nijmegen.
2000 aan de heeren C.C. en G.F. Callenbach, om aan behoeftige huisgezinnen te Nijkerk daarvan jaarlijks de intressen uittedeelen.
2000 aan de vereeniging voor inwendige zending te Schiedam.
2000 aan het Diacinessenhuis te Utrecht.
10.000 aan het bestuur van de bijzondere school voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Velp.
1000 aan de kerk der Christelijk Gereformeerde Afgescheidene Gemeente te Velp.
Bovendien moeten nog aan zeer vele bijzondere personen aanzienlijke legaten vermaakt zijn.
In een volgend nummer hopen wij opgave te kunnen doen van eenige dergelijke legaten, gemaakt door eene, onlangd overledene ingezetene dezer gemeente.

(Bovenstaand stuk is verschenen in het familieblad De Profeet van de Veluwe, elfde jaargang februari 1995 nr. 41.)